Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: strona główna

Informacja dla osób niepełnosprawnych

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

 

 

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym

i innych środkach komunikowania


Mając na uwadze brzmienie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Wójt Gminy Stare Miasto informuje, że w celu skorzystania z przysługujących uprawnień do pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika osoby uprawnione, doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się – co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy tłumacza języka migowego, które powinno zawierać informacje zawarte w formularzu (do pobrania jako załącznik do informacji lub w Punkcie Informacyjnym Urzędu) może być złożone, w tym również z wykorzystaniem formularza, za pośrednictwem:

- faxu 63 24 16 580,

- drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16b

- telefonicznie przez osobę przybraną pod nr 63 24 16 216.

  

Pomoc tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

  

Do pobrania: Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy tłumacza języka migowego