Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 27 maja 2024
Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
słonecznie
28°C

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji

 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

„UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN KONIŃSKIEGO OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI”

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 4: Środowisko

Działanie 4.3: Gospodarka wodno -ściekowa

Poddziałanie 4.3.1: Gospodarka wodno - ściekowa

 

Projekt realizowany na obszarze gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Bezpośrednim Beneficjentem jest Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie. Uczestnikami projektu są gminy: Krzymów, Rzgów i Stare Miasto.  

Przedmiotem Projektu jest zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym
i przestrzennym Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (KOSI) oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, Krzymów oraz Sławsk. W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na terenie gmin Rzgów, Stare Miasto
i Krzymów. Realizacja w/w zamierzeń inwestycyjnych pozwoli na poprawę stanu sanitarnego w gminach (likwidacja szamb), dla dodatkowych 7 420 osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków i wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód podziemnych, poprawę jakości wód powierzchniowych, co w konsekwencji podniesie atrakcyjność terenów objętych zamierzoną inwestycją. Wskaźnikiem produktu osiągniętym w wyniku realizacji projektu będzie "Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej", którego wartość wyniesie 64,855 km.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin KOSI. Poprawa ta wynikać będzie bezpośrednio z likwidacji nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, a tym samym eliminacji źródeł zanieczyszczania. Brak sieci kanalizacyjnej jest jednym z podstawowych problemów hamujących rozwój społeczno-gospodarczy każdej gminy.

Cele dodatkowe osiągnięte w wyniku realizacji projektu to:

- zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej mieszkańców obszaru gmin KOSI,

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i turystycznej obszaru gmin KOSI,

- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację zrzutu ścieków nieoczyszczonych obszaru gmin KOSI,

- poprawa standardu życia mieszkańców obszaru gmin KOSI.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych
ze ściekami do wód i gleby oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej
w aglomeracjach, zgodnie z KPOŚK.

Cele środowiskowe:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej;

- poprawa stanu środowiska naturalnego;

- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych;

- poprawa jakości gleby;

- zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska;

- zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska i ochrona przyrody;

-odprowadzanie wytworzonych ścieków do obiektu do tego celu przystosowanego, odpowiadającego normom polskim i europejskim;

- zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej.

 

Cele społeczno - gospodarcze:

- stworzenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego;

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej;

- stworzenie warunków rozwoju turystyki;

- zwiększenie atrakcyjności osadniczej;

- podniesienie poziomu skanalizowania;

- poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę o parametrach jakościowych zgodnych z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia;

- poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców regionu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej budynków mieszkalnych, co wiąże się z podwyższeniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego;

- zmniejszenie kosztów środowiskowych dla gospodarki;

- dywersyfikacja rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego i agroturystyki;

- sprawne funkcjonowanie sieci wodnej i kanalizacyjnej.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

- Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby realizacji projektu

- Budowa sieci kanalizacyjnej

- Nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem

- Informacja i promocja projektu

 

Wskaźniki produktu:

- Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: 64,855 km

 

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 7 355 RLM w 2021 r.;

- Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 7 335 RLM w 2021 r.

 

Data rozpoczęcia projektu: 2016-07-01

Data zakończenia projektu: 2020-12-31

 

Całkowita wartość projektu: 48 689 831,10  zł

Całkowita wydatki kwalifikowane: 34 368 955,48 zł

Kwota dofinansowania: 21.910.209,11 zł

  

Działania realizowane na terenie Gminy Stare Miasto:

 

Na terenie gminy Stare Miasto zadanie zrealizowane zostało na terenie Aglomeracji
Stare Miasto i Aglomeracji Sławsk.

 

Wartość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto wyniosła:
17  848 140,71, z czego  wartość dofinansowanie ze środków UE to kwota: 7 217 883,21 zł.

  

Wartość budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji  to kwota: 5 718 702,65 zł z czego wartość środków z UE wynosi 2 456 180,41 zł.

 

W ramach zdania powstało ponad 34 km sieci kanalizacji sanitarnej z podziałem na poszczególne miejscowości:

 - w m. Barczygłów  2 952 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków,

 - w m. Karsy 1 681 m sieci kanalizacji sanitarnej, 2 przepompownie ścieków,

 - w m. Krągola 2 017 m sieci kanalizacji sanitarnej, 2 przepompownie ścieków,

 - w m. Krągola Pierwsza 2 898 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków,

 - w m. Lisiec Mały 4 267 m sieci kanalizacji sanitarnej, 2 przepompownie ścieków,

 -  w m. Lisiec Wielki 7 838,50 m sieci kanalizacji sanitarnej, 5 przepompowni ścieków,

 - w m. Modła Królewska 4 393,50 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków,

 - w m. Stare Miasto 432 m sieci kanalizacji sanitarnej,

 - w m. Rumin i Posoka 8 695,50 m sieci kanalizacji sanitarnej, 6 przepompowni ścieków.

 


 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

W piątek 8 czerwca podpisane zostały dwie umowy na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Beneficjentem projektów jest Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie.

 

Projekty współfinansowane są ze specjalnej koperty środków unijnych w regionie. Jeden z projektów pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” o wartości  42,7 mln zł, uzyskał blisko 22 mln zł unijnego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego przedmiotem jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, Krzymów i Sławsk. W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w gminie Stare Miasto, Krzymów i Rzgów, a także kilkadziesiąt podziemnych oraz kilka przydomowych przepompowni ścieków. Realizacja tych zamierzeń inwestycyjnych pozwoli na poprawę stanu sanitarnego w gminach dla dodatkowych 7 420 osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, m.in. poprzez likwidację szamb oraz wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód podziemnych i wód powierzchniowych. Do 2020 r. ma zostać wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości 64,855 km.

 

Na terenie gminy Stare Miasto powstanie ponad 34 km sieci kanalizacyjnej w aglomeracji
Stare Miasto (miejscowości: Barczygłów, Karsy, Krągola, Krągola Pierwsza, Modła Królewska,
Modła Księża, Lisiec Mały, Lisiec Wielki i Stare Miasto) i w aglomeracji Sławsk (miejscowości: Rumin
i Posoka).

 

Wartość całkowita zadania na terenie gminy Stare Miasto to: 18,8 mln zł z czego dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 9,6 mln zł.

 

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin konińskiego obszaru strategicznej interwencji

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin konińskiego obszaru strategicznej interwencji

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin konińskiego obszaru strategicznej interwencji

 


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.