Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Stare Miasto zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.stare-miasto.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Berliński, informatyk@stare-miasto.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48632416216. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU
Urzędu Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:
  • wejście główne: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody,
  • wejście przez Budynek Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do obiektu prowadzą schody oraz podjazd, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim; na poziom +1 można dostać się windą (osoby na wózkach inwalidzkich, rodzice z dziećmi w wózku itp.).
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  • Korytarz na poziomie +1: dostępny.
  • Winda na wyższe kondygnacje: dostępna.
 3. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).
  • Platforma: nie.
  • Pochylnia: brak.
  • Pętla indukcyjna: brak.
  • Toaleta na parterze dostosowana: tak.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym obok budynku Urzędu Gminy – wjazd od ulicy Głównej. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
  Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Gminy Stare Miasto.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Stare Miasto mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. W celu skorzystania z przysługujących uprawnień do pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika osoby uprawnione, doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się – co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy tłumacza języka migowego, które powinno zawierać informacje zawarte w formularzu (do pobrania jako załącznik do informacji lub w Punkcie Informacyjnym Urzędu) może być złożone, w tym również z wykorzystaniem formularza, za pośrednictwem:
  • faxu 63 24 16 580,
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16b
  • telefonicznie przez osobę przybraną pod nr 63 24 16 216.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848