Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: WRPO 2014-2020

Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego

 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

„Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”

Oś Priorytetowa 3 - Energia

Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020

 

Projekt jest realizowany przez gminy powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi i polega na montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych, m.in.: budynki administracyjne, szkoły, obiekty kultury, obiekty gospodarki wodnościekowej. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zużycia energii ze źródeł kopalnych, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Instalacje fotowoltaiczne (PV) złożone są z paneli zamieniających energię słoneczną w energię elektryczną. Instalacja PV jest bardzo korzystnym rozwiązaniem ze względu na brak emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do powietrza.

 

Do udziału w projekcie wytypowano 64 obiekty. Instalacje PV montowane będą głównie na dachach istniejących obiektów lub na gruncie bezpośrednio przy obiektach.

 

Uzasadnieniem realizacji projektu są następujące potrzeby gmin:

  • Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej dla obiektów gminnych.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.
  • Redukcja emisji GHG i innych zanieczyszczeń.
  • Promocja OZE – energetyki rozproszonej.
  • Możliwości pozyskania energii słonecznej.

 

Planowane efekty rzeczowe projektu:

  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE – 63 szt.

 

Planowane rezultaty realizacji projektu:

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 117,57 tony ekwiwalentu CO2/rok
  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 1 356,73 MWhe/rok
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 1,56 MWe

 

Termin zakończenia projektu: 31.05.2023 r.

 

Całkowita wartość projektu: 6 573 404,74 zł

Wydatki kwalifikowane: 5 291 969,54 zł

Kwota dofinansowania: 4 498 174,10 zł

Wkład własny gmin: 2 075 230,64 zł

 

Na terenie gminy Stare Miasto projektem objęte zostaną następujące obiekty:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście,

- Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Barczygłowie,

- Szkoła Podstawowa im. gen Józefa Bema w Starym Mieście,

- Szkoła Podstawowa im. Miry Stanisławskiej –Meysztowicz w Żdżarach,

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z halą sportową w Starym Mieście,

- Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie,

- Hydrofornia Lisiec Wielki,

- Hydrofornia Żychlin,

  • Oczyszczalnia ścieków w Modle Królewskiej.

 

 

obraz

obraz

obraz

obraz

obraz

obraz