Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Polska Cyfrowa

Cyfrowa Gmina

 

 Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 


Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

 

Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”

Wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie potencjału cyfrowego gminy Stare Miasto. Projekt dotyczy zakupu nowoczesnej bazy serwerowej wraz ze stanowiskami roboczymi i oprogramowaniem.
Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zdolności jednostki w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienia cyfrowego odporności na zewnętrzne zagrożenia. Zakłada się, że bezpośrednim efektem realizacji grantu będzie między innymi ograniczenie negatywnych skutków wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21. Zakupiony sprzęt pozwoli na zwiększenie sprawności wykorzystywania technologii celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz jednocześnie przyczyni się do wzmocnienia technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty. Zakup serwera aplikacji spełniającego aktualne standardy technologiczne pozwoli na spełnienie wymagań obowiązujących przepisów prawa oraz tak zwanych dobrych praktyk, zmniejszenie ryzyka utraty danych oraz zwiększenie odporności na zagrożenia cybernetyczne. Planowany do zakupu sprzęt poza podniesieniem jakości bieżącej pracy użytkowników, pozwoli na uruchomienie nowoczesnych usług publicznych świadczonych w formie cyfrowej oraz wdrażanie nowoczesnych technologii
– np. wirtualizacji chmury prywatnej. Zakup serwera plików wraz z serwerem aplikacji pozwoli
na podniesienie niezawodności całego systemu od strony informatycznej. Zapewni dodatkowe pule pamięci na potrzeby kopii zapasowych, zasobów współdzielonych, rozdzielenia niektórych usług
i rozwiązań w celu izolacji środowisk i równoważenia obciążeń, a przez to podniesienie wydajności
i niezawodności całej infrastruktury.

 

Efekty rzeczowe

  • Serwer aplikacji
  • Serwer plików
  • Stacje robocze
  • Diagnoza cyberbezpieczeństwa

 

Strona projektu

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Cyfrowa Gmina