Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: WFOŚiGW w Poznaniu

„Działania planistyczne dla Gminy Stare Miasto przez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz aktualizację Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe”

Przedsięwzięcie pn. „Działania planistyczne dla Gminy Stare Miasto przez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz aktualizację Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe” 

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 25 000,00 zł

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu: 12 500,00 zł

 

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie opracowanie dokumentów strategicznych, tj. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto oraz aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stare Miasto. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej koncentrować się będzie na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększaniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych na obszarze gminy Stare Miasto. PGN pozwoli zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy, pozwalające osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Plan określi działania konieczne do podjęcia przez samorząd przyczyniających się do osiągnięcia celów w zakresie redukcji emisji CO2 i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych. PGN tworzony jest na potrzeby opracowania kompleksowej strategii poprawy jakości środowiska, a tym samym życia mieszkańców zgodnie z wymogami i standardami określonymi w dokumentach wyższego rzędu. Ponadto dokument pozwoli na aplikowanie o środki krajowe i unijne na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska. Dokument pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stare Miasto na lata 2018 – 2033” wymaga aktualizacji. Celem Planu jest m.in. umożliwienie podejmowania decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gminy Stare Miasto. Dokument zawiera ocenę stanu technicznego poszczególnych systemów energetycznych (system ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), który określa poziom bezpieczeństwa energetycznego gminy Stare Miasto. Sporządzony bilans potrzeb energetycznych oraz prognoza zapotrzebowania na nośniki energii dają obraz sytuacji w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz gaz. Pozwala to na obniżenie kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, podejmowanie decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych a także wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w energię oraz umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej i zwiększenie efektywności energetycznej gminy. Aktualizacja dokumentu pozwoli na ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania gminy na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

https://www.wfosgw.poznan.pl/